jongensnamenmeisjesnamen

Jongensnamen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Meisjesnamen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jongensnamen, A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Meisjesnamen, A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoeken op lengte

Jongensnamen
Meisjesnamen

Zoeken op lengte

Jongensnamen
Meisjesnamen

Kado met naam

Kado met naam

Gratis zwanger box

Gratis Zwanger Box

Gratis blije doos

Gratis Blije Doos

Het kiezen van een voornaam en de wet


In het begin van de negentiende eeuw moest iedereen verplicht zijn naam laten inschrijven. Napoleon stelde dat alleen voornamen van bekende mensen uit de Romeinse en Griekse geschiedenis gekozen konden worden. Ook namen van heiligen waren toegestaan. Een paar jaar later, toen Napoleon vertrokken was, gaf koning Willem I toestemming om ook oude Hollandse namen op te geven. Maar ook die regels gelden niet meer. Tegenwoordig schrijft de Voornamenwet voor hoe het moet. Hieronder een overzicht van de belangrijktste punten uit die wet:

Naam

Iemands officiële naam bestaat uit een voornaam en een achternaam of geslachtsnaam. Vastlegging voornaam Voornamen worden vastgelegd in de geboorteakte. Het geven van één voornaam is voldoende. Men mag geen andere voornaam aannemen dan die in de geboorteakte is of, ingeval van meerdere voornamen, zijn vastgelegd.

Keuze voornaam

Vroeger was de keuze van een voornaam aan beperkingen gebonden. Tegenwoordig mag men ook fantasienamen kiezen. Toch is men niet helemaal vrij in de keuze. Voornamen die ongepast zijn of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen moeten door de ambtenaar van de burgerlijke stand geweigerd worden. Onder ongepast valt ook het geven van een ongewoon groot aantal voornamen.

Geboorteakte

Van de aangifte van een geboorte wordt een geboorteakte opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waar kan ik aangifte doen?

Aangifte van een geboorte wordt gedaan bij de ambtenaar van de gemeente waar de geboorte plaatsvond. Indien er geen gemeentelijk gebied aanwijsbaar is, dan dient de aangifte te geschieden bij de ambtenaar van de gemeente 's-Gravenhage. Van geboorte van kinderen buiten Nederland kan in Nederland geen aangifte worden gedaan.

Inhoud geboorteakte

In de geboorte akte staan vermeld : de plaats, de dag en zo mogelijk het tijdstip van de geboorte. Voorts worden vermeld de voornaam (namen) en het geslacht van het kind . Tevens worden de geslachtsnaam, de voornamen en de woonplaats en zo mogelijk het beroep van de moeder en eventuele vader opgenomen.

Bevoegd tot aangifte

- de wettige vader of de vader, die het kind, uiterlijk bij aangifte, erkent; - de moeder; - een ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest; - degene in wiens woning de geboorte heeft plaatsgevonden; - hoofd van de inrichting waar geboorte heeft plaatsgevonden. Bij het onbreken van eerdergenoemde personen kan aangifte plaatsvinden door of vanwege de burgermeester.

Aangifte termijn

Aangifte moet geschieden binnen drie dagen. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen worden daarbij niet meegerekend.

Wijzigen voornaam

Doet één der ouders binnen drie dagen alsnog aangifte dan komt de aangifte van één van de overige personen te vervallen. Een verzoek tot wijziging van een voornaam dient door betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger ingediend te worden bij de rechtbank. Onder het wijzigen wordt ook verstaan schrappen of toevoegen van voornamen.